Historie


811
Novou Signorou se stává Molly Tabletop. Jednání s Ostrií o financování a majeteku Florijské investiční banky, jako i vyvázání se z vazalství, krachují. Ostrie zahájila námořní i pozemní blokádu města. (Florie Obroda 2017)

810
Vzpoura obyvatel Florie. Snaha o vyvázání se z vazalské smlouvy. Tři Signorové provádí reformu volebního práva a odcházejí do ústraní.

807
Znovudobytí Aurijských zlatých dolů. Signora Orchea zůstává v Aurii a snaží se o obnovu města.

806
krach Florijské městské kasy. Obnova města se zastavila. Rada města řeší zoufalou situaci, sjednává „Smlouvu o finanční podpoře Florie“ s Ostrií, mezi lidem přezdívaná jako vazalská smlouva.

Jsou zvoleni tři Signorové: Havran, Orchea a Radfys. Čtvrtým a nečekaným vítězem je Angela Stagnetti – Loredan, prokonzulka Ostrie s postavením rovným Signorům.

Při bojích se žoldáky se otevřela země a vypustila mrtvé. Zkáze města zabránili kněží a bezejmenný hrobník. (FlorieObroda 2016)

804
Signor Veronese zvaný „pan Bodec“ umírá. Na smrtelném loži pečlivě vybral své dva nejschopnější zástupce s úkolem ukončit válku a předat vládu zpět právoplatným vladařům.

802
Válka. Liboriuse Veronese zvaný „pan Bodec“ provolán Signorem regentem.

801
Katastrofa – výbuch obelisku zlatého Aurose, devastace města, smrt velké části populace, vzniklá anarchie.

800
Obléhání velkého města ve vnitrozemí Nové země. Guvernérova smrt v bojích. Osobní intervence Prvního signora. Dobytí a zmasakrování města. Triumfální návrat do Florie. Nemoc Prvního signora. Edikt o náboženské obrodě. Oslavy 800 let od založení Florie o belletinské noci. Smrt Prvního signora a záhadné zmizení Patriarchy. Nové volby. (Florie 2005)

od 779
Systematické dobývání a rozšiřování Provincia Occidentalis do vnitrozemí. První zlaté konvoje do Florie. Nevídaný stavební boom, zlatý věk velkoměsta.

778
Založení přístavu Santa Nanta v Nové zemi.

777
Marco Colombo objevuje Novou zemi za oceánem – Provincia Occidentalis. Marco jmenován prvním guvernérem.

773
Potlačení vzpoury v Benetii.

769
Kampaň proti illyrským pirátům.

765
Potlačení povstání v Panonii.

od 760
Zlatý věk Florie. Upevňování moci na dobytých územích, obchodní kontakty s východem. Rozvoj Města, kultury a vědy.

759
Mortova kampaň na hunské území. Osvobození Benetia. Dobytí Aquilera, Transalpia, Illyrie a Jižní Panonie.

758
Poselstvo vedené Velekněžkou Ariany, smrt velekněžky, drancování floriských území Arfovým předvojem, nové volby (Florie 2004).
Novým Patriarchou zvolen Vlado, velekněz Nanty-Kranty. Osvobození Fány Malatesta ze zajetí. Jeho jmenování Admirálem a odchod z Florie. Volby nového Prvního Signora – Morta II. Arnolfini. Obléhání Florie Arfem. Arfova smrt. Rozpad hunské federace.

757
Válka Florie v rámci Severní aliance a Arfem, králem nomádů. Rozhodující bitva na Bramborových polích. Zajetí Fány Malatesta.

739 – 748
Malatestovy reformy.

733
Prvním signorem zvolen Fana Malatesta, Patriarchou se stává velekněžka Ariany Tilia 
(Florie 2003)

732
Úspěšný atentát na Patriarchu Faramira.

728 – 732
Teokracie patriarchy Faramira.

729
Smrt signora Erwina a signora Deffa, nástup jejich ambiciózních synovců.

728
Mortova teatrální smrt, boj mezi jeho stoupenci a Patriarchovou klikou.

720 – 728
Mortova krutovláda.

720
Prvním signorem zvolen Mort Arnolfini, Patriarchou zvolen Faramir, velekněz Asteria.
(Florie 2002)

719
Čekací lhůta na návrat vládce a patriarchy.

718
Neslavná výprava za oceán.

707 – 717
Prvním signorem Azrik Arnolfini, Patriarchou Shackeltonův opat Zip I.
(Florie 2001)

704
Rozhodující porážka Orků a jejich částečná asimilace.

681 – 706
Teokracie.

681
Patriarchou zvolen velekněz sv.Dindy Joannis Bertossa, První signor nezvolen.
(Florie 2000)

679 – 680
V těchto letech město poprvé děsil vrah nechávající na tělech svých obětí vyryté „Y“.
(start první Florie)

654 – 704
Nájezdy divokých Orků na knížecí državy. Tyto půtky zcela zaměstnávaly knížecí rody a škodily obchodu. Nebyl však žádný silný vůdce, který by s nimi dokázal rychle zatočit a tak se boje vlekly 20 let.

642
Narození signora Erwina

645
Narození signora Deffa

578
III. správce Pantheonu, velekněz Nanty Kranty, využil momentální slabosti ostatních náboženství a se svolením senátu se prohlásil Patriarchou – Prvním mezi veleknězi, Miláčkem bohů a Grand Inkvizitorem.

551
Alexander Mornauer zavedl funkci Správce Pantheonu, kterou zastává velekněz zvolený senátem.

550
Rok po otevření Chrámu senát povýšil Mornauery mezi knížata a v létě téhož roku zvolil Alexandra Mornauera Prvním signorem.

541 – 549
Obchodník Alexander Mornauer, snad nejbohatší osoba města, se rozhodl postavit bohům ve Florii chrám hodný jejich slávy. Krátkých osm let a neuvěřitelné výdaje stála stavba největší a nejskvělejší budovy ve městě – Pantheonu.

531
Arnie Arnolifini zemřel a v senát zvolil Prvním signorem jeho synovce Fidora Arnolfini.

526
Arnieho vláda byla překvapivě osvícenecká. Formuloval nepsanou ústavu a protože byl bezdětný, založil senát a volby Prvního signora. Ze své žoldnéřské armády udělal základy dnešní Gardy. Dal jim tak skvělý plat a tak tvrdé velitele, aby je už nikdo nemohl využít k získání moci ve městě.

516
Už rok se zdržovalo vojsko osvoboditelů ve městě. Nervózní Starší signové se pokusili Arniemu naznačit, že už by mohl odjet vstříc novým dobrodružstvím. Leč vojevůdce se projevil jako rozený panovník. Svému titulu První signor dal rázem obsah a prohlásil se vládcem města. Mezi lidem měl stále neuvěřitelnou popularitu a tak mu státní převrat prošel.

515
Tohoto roku napadl Florii silný nepřítel. Armáda sousedního státu překročila jižní hranici, ve dvou bitvách porazila florijské vojsko až stanula před hradbami samotného Města. Tři měsíce trvalo obléhání. Na hradbách bojovali šlechtic vedle studenta, nevěstka vedle kněze a Starší signoři mezitím zoufale hledali pomoc v zahraničí. Pomohlo jim jejich bohatství, pomocí něhož přesvědčili slavného kondotiéra Arnieho Arnolfini, zvaného Suarceniegro, a jeho žoldnéřskou armádu, aby přijeli Florii na pomoc. Arnie udělal čest své pověsti šíleného vojevůdce a smetl obléhatele divokým útokem vedeným přímo z námořního výsadku. Město bylo nadšené úlevou a oslavovalo Arnieho Zachránce. Kromě slíbeného zlata dostal Arnie za odměnu titul „První mezi Signory“.

500
Oslavy výročí založení města. Mezi třemi nejmocnějšími signory došlo k smlouvě o příměří a likvidaci ostatních patricijských rodů. Ráno po oslavách během „Krvavého kuropění“ vtrhly oddíly žoldáků do označených patricijských domů a pobili všechny jejich obyvatele. V poledne oficiálně vystoupili Starší signoři a vyhlásili protektorát nad městem.

485 – 500
Florijská doba temna. Rychle se střídali slabí panovníci, mizeli a umírali za záhadných okolností. V temnotě ulic zuřil tichý, ale velmi krvavý boj mezi patricijskými rodinami o ovládnutí trhu.

459
Byla slavnostně otevřena první dokončená silnice přes průsmyky v hraničních horách. Investory této stavby byli Starší signoři – hlavy starých patricijských rodin, které vycítili výjimečnou příležitost k pozemnímu obchodu. V následujících několika letech byl rozvoj velmi překotný, sílila a bohatla vrstva obchodníků, moc šlechty upadala.

455 – 485
Sigismundův oblíbený leč duchem slabý syn usedl na trůn.

455
Zemřel Sigismund Malatesta. Tisíc zaplacených plaček nedalo po tři dny spát obyvatelům města.

450
Nakonec se ustupující horalé shromáždili na úpatí své posvátné hory k definitivní porážce, kterou jim uštědřil nejskvělejší vojevůdce narozený ve Florii – Sigismund Malatesta. Vítěz byl ke svým protivníkům shovívaví. Zavázal je vazalskou smlouvou k Florii. Tímto se městu poprvé otevřely průsmyky na druhou stranu hor a tím i skvělé příležitosti k výdělku. Vítězný vojevůdce byl vojáky provolán vládcem Města a slavnostně vstoupil do města. Kníže Hofer se raději zavčas vzdal vlády a zachránil si tak život.

416 – 450
Třicet čtyři roky trvala vojenská kampaň proti agresivním kmenům v horách. Bojovalo se o každý průsmyk, každé sedlo bylo vykoupeno krví florijské pěchoty.

413 – 416
V těchto letech sužovali Florii nájezdy divokých obyvatel z hraničních hor. Snadná kořist v nížinách je každý rok na podzim vedla na florijské území.

265
Ještě do vánoc postupně utichalo řádění nemoci. A na nový rok vzplanuly ohně. Ztráta a zoufalství lidí si žádaly najít viníka. Blízkost smrti byla podhoubím pro vznik nových fanatických sekt a pro hony na čarodějnice. Po městě běhaly houfy sebemrskačů a krys. Bláznění trvalo až do masopustu, kdy se knížeti Hoferovi podařilo sehnat dostatek vojáků, aby mohl město obsadit mocí. Kníže vyhnal oheň ohněm a vyhlásil pět oficiálních náboženství. Jedině uctívání jejich bohů je povolené a zároveň povinné. Vnesl tak pořádek a časem i klid do zuboženého města. S pomocí potěšených velekněží oficiálních věrouk se Hoferové drželi u moci dalších 200 let.

264
Ale ani bohatství není všemocné a morová epidemie zasáhla město a rod Loredan nejvíc. Zemřeli všichni dospělí dědicové trůnu a město se během několika dní ocitlo bez vládců.

235
V jediném roce dokázali Loredanské peníze postavit kamenné hradby kolem města.

220
V podhůří v Loredanských državách bylo nalezeno stříbro. Loredanové si proti slabému panovníkovi vymohli právo razit mince. Jejich nesmírné bohatství jim brzy přineslo zpět vládu nad městem.

151 – 220
Isabella Hofer a její potomci vládli městu a vytvořili fungující základ jeho správy.

135
Nejmladší dcera zesnulého knížete Loredan Isabella se nechtěla smířit se ztrátou dědictví po otcích. Provdala se za barona Hofera, záhy se stala vdovou, poté se provdala za stárnoucího regenta Malatestu a opět se stala vdovou. Uchopila vládu nad městem pevně do svých rukou a zajistila nástupnictví svým dětem z prvního manželství.

kolem 100
Sto let vládli Loredanové jako knížata městu. Sousedé jim přicházeli složit hold a ti, kteří nepřicházeli byli donuceni přijít také. Moc Florie rostla. Leč narození tří dcer a žádného syna vneslo stín na panující dynastii. Nezletilý bratranec Fabio Loredan vyhledal pomoc svého kmotra Malatesty a požádal jej, aby převzal regentskou vládu nad městem. Fabio zplodil potomky, ale ještě před nástupem na trůn zemřel. Malatesta zůstal regentem.

10
Deset let se nepřetržitě stavěl val kolem města. Jeho výška a šířka neměly pod nebem obdoby. Město bylo považováno za nedobytné. Dnes z valu zbylo jen pět pahorků na nichž město stojí.

rok 1
Podle pověsti kníže Leonardo Loredan o letním slunovratu vyryl patou tvar budoucího města a řekl „Zde se usadíme.“ Tak byla založena přeslavná Florie.